Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. DEFINICJE

1.1. Administrator - Miejski Klub Sportowy Lewart Lubartów, ul. Zielona 9, 21-100 Lubartów, NIP 714-147-30-98.
1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem lewartlubartow.com
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.
2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w celu:
2.1 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2.2 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU LEWARTLUBARTOW.COM
3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie;
3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy.
FORMULARZ KONTAKTOWY
3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularzu kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
3.3. Dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
4. PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE
4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
5. APLIKACJE MOBILNE
5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z Serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.2. Za pomocą aplikacji mobilnych Użytkownik może w szczególności: przeglądać treść Serwisu, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, jakie są dostępne poprzez Serwis.
6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju wyświetlanej treści i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
7.1. Użytkownik, którego dane dotyczą, przysługuje szereg uprawnień:
7.1.1 może uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie Administrator przetwarza dane oraz dodatkowo kopię danych osobowych. W przypadku, gdy prośba obejmuje kopie danych pomoże Administratorowi, wskazując kopię jakie dane chciałby otrzymać. Administrator może naliczyć opłatę̨, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
7.1.2 może zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się̨ zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chce, aby Administrator przetwarzał dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także, jeśli chce, aby dane zostały przechowane w związku z roszczeniami);
7.1.3 może zażądać przekazania swoich danych, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
7.1.4 w przypadku, gdy przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się̨ na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się̨ takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w punkcie 3)
7.1.5 jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza jego prawa poinformuje o tym Administratora. Administrator stara się̨ reagować na uwagi i sugestie Użytkowników. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga wolna jest od opłat.
8. ODBIORCY DANYCH
8.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi prawne, audytowe;
8.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
8.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
9.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Polityka Cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikający z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
2. Cookies, Ciasteczka - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
3. Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników. 
4. Administrator Serwisu oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
- dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 
- tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. 
5. Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: 
- Session cookies - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 
- Persistent cookies - pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
6. Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
- pliki umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
- pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
- pliki umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; 
- pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:  https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
7. W związku z tym, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

MKS Lewart Lubartów współfinansowany jest ze środków budżetu Miasta Lubartów.

Sponsorzy główni

Miasto Lubartów
1543

Wspierają nas

UNI-FORMPLAST

sponsor wibro logo

Następny mecz

Kolejka 9
So, 25. Wrz. 2021 16:00
MKS Lewart Lubartów
MKS Lewart Lubartów
-:- POM Iskra Piotrowice
POM Iskra Piotrowice

Twitter

Polecamy

piotr wolowik fotografia

  

 

Urodziny

... nikt nie obchodzi urodzin w ciagu najblizszych 5 dni.

Polecamy strony

mecze na żywo        wyniki na żywo